Amazing Thailand Grand Sale
1 – 20 สิงหาคม 2563

Amazing Thailand Grand Sale ระหว่างวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2563

 

เมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด แลกรับโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ Amazing Thailand Grand Sale
ระหว่างวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2563

 

ช้อปครบ (บาท)

รับทันที

จำนวนของรางวัล

8,000

Siam Premium Outlets Umbrella

(จำกัด 100 รางวัล/ วัน,

รวม 2,000 รางวัล/ตลอดรายการ)

 

เงื่อนไขการแจกของรางวัล 

 1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว) ณ จุดแลกของสมนาคุณ บริเวณ Redemption Center (ทางเข้าประตู A โซน Luxury)
 2. สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าต่างชาติ จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน /วัน (รวมทุกขั้นการซื้อ)
 3. การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอานาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า  มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 5. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่าง ๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน/ ค่าประกันชีวิต/ ค่าน้ำ/ ค่าไฟ/ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)               
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
 7.  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี
 8.  ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
 9.  พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
 10.  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย /รางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12.  ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13.  ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด