สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
First Anniversary ฉลองครบ 1 ปีกับเทศกาลสำหรับนักช้อปเอาท์เล็ตตัวจริง

ช้อปฉลองครบ 1 ปี รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท [1]/ [2] กับบัตรเครดิต SCB

เมื่อช้อปร้านแบรนด์ดังที่ร่วมรายการใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

 

ต่อที่ 1    ทุกวัน ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10[1]

                    [1] ·  ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล

 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน (เครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท)/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) /ตลอดระยะเวลา    

        ส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

ยอดใช้จ่าย /เซลล์สลิป (บาท)

เครดิตเงินคืน  (บาท)

8,000-19,999

120

20,000-49,999

500

ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป

1,500

 

 

ต่อที่ 2    เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท[2]เมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด

[2] · จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/วัน และสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน

      ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ผู้ถือบัตรต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A

      ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

[1] ต่อที่ 1

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 18 กรกฎาคม 2564
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า

(Point Advanced) ได้

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการโดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 

[2] ต่อที่ 2

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตามที่กำหนด ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 18 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้

(i) 8,000-19,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท

(ii) 20,000-49,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

(iii) ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/วัน และสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 

เงื่อนไขรวม:

 • เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า และร้านอาหาร เท่านั้น
 • ยกเว้นการใช้จ่ายภายใน FOOD REPUBLIC / ร้านนวดสปาและสถาบันเสริมความงาม อาทิเช่น GRAND MASSAGE & SPA / ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น TEFAL ร้านกล้อง เครื่องเสียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อาทิ เช่น iStudio, .LIFE, BANANA IT / Gift Card Voucher /รายการผ่อนชำระทุกประเภท (SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนรับสิทธิ์บริเวณจุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A

ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น แสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/

     หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

     โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท

     ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด

 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777