ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 18 ท่าน
1 Apr'23 - 30 Apr'23

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ช้อปสุดคุ้ม รับซัมเมอร์” ประจำเดือนเมษายน 2566

รับ! Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 10,000.- (จำนวน 18 รางวัล) ได้แก่

ลำดับที่ 1: รับ Siam Gift Card มูลค่า 10,000.- จำนวน 1 ท่าน

 • KANOG ON. 081-898-XXXX

ลำดับที่ 2-3: รับ Siam Gift Card มูลค่า 5,000.- จำนวนรวม 2 ท่าน

 • KIATTISAK BO. 090-998-XXXX
 • SARUTTAYA KU. 065-650-XXXX

ลำดับที่ 4-18 : รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000.- จำนวนรวม 15 ท่าน

 • KLAUDIA OR. 061-564-XXXX
 • TEERAPONG NA. 064-959-XXXX
 • SARUNRAT SRI. 083-035-XXXX
 • KANYARAT CH. 086-402-XXXX
 • SHENG XH. 065-437-XXXX
 • LUCKSANA SO. 064-465-XXXX
 • วราภรณ์ โอ. 094-549-XXXX
 • PHATTHARAPON WO. 094-695-XXXX
 • PUNLADA KH. 061-456-XXXX
 • SIRINAPAT SA. 097-951-XXXX
 • NASIT WA. 086-517-XXXX
 • SASIVIMOL KR. 081-930-XXXX
 • CHAGARIN SI. 081-610-XXXX
 • JARATSAK RU. 089-783-XXXX
 • นริศรา พุ. 084-226-XXXX

เงื่อนไขการรับรางวัล:

- ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 ที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โดยจะต้องนำบัตรประชาชนของท่าน และหน้า VIZ Profile บน ONESIAM SuperApp มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของ Siam Premium Outlets Bangkok เพื่อยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ Information Center ประตู A (ใกล้โซน Luxury) สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เท่านั้น ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันตัวตน ที่ Inbox Facebook Fanpage Siam Premium Outlets ภายในวันที่ 22 พ.ค. 66 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ดังนี้ มูลค่าของรางวัล 10,000 บาท เป็นเงิน 500 บาท / มูลค่าของรางวัล 5,000 บาท เป็นเงิน 250 บาท / มูลค่าของรางวัล 2,000 บาท เป็นเงิน 100 บาท
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินโอน ณ วันที่รับรางวัล เข้าชื่อบัญชี บจ.สยามพิวรรธน์ ไซม่อน ธนาคารกรุงไทย
 2. ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 ที่จุด Information Center ประตู A (ใกล้โซน Luxury)
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 4. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักฐานในการรับรางวัล:

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน แสดงหลักฐาน:

 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
 3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล