ประกาศผลผู้โชคดี
8 June 2022 - 8 July 2022

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ของรายการ 2nd Anniversary Celebration 

เงื่อนไขการรับรางวัล:

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันตัวตน ที่ Inbox Facebook Fanpage Siam Premium Outlets ภายในวันที่ 15 ส.ค. 65 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ดังนี้

มูลค่าของรางวัล 59,900 บาท เป็นเงิน 2,995 บาท

มูลค่าของรางวัล 8,000 บาท เป็นเงิน 400 บาท

มูลค่าของรางวัล 8,400 บาท เป็นเงิน 420 บาท

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระเป็นเงินโอน ณ วันที่รับรางวัล เข้าชื่อบัญชี บจ.สยามพิวรรธน์ ไซม่อน ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อรับรางวัล และเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ จุด Information Center ประตู A ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
 • รางวัลแพ็กเกจที่พัก และบัตรโดยสารสายการบินไทยเวียตเจ็ท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุด้านหลังบัตรกำนัล
 • จำกัดรางวัล 1 สิทธิ์ / ท่าน / ของรางวัล 
 • หมายเหตุ: .- แทนสกุลเงินบาท

หลักฐานในการรับรางวัล:

 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

*กรณีรับรางวัลแทน แสดงหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

**********************************************************

รายชื่อผู้โชคดี จำนวน 52 ท่าน ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

อันดับที่ 1: รับรางวัลแหวนเพชร Jubilee E Color Diamond น้ำ 99 มูลค่า 59,900.-

1 ธัญวรรณ ด้.

 

อันดับที่ 2: รับรางวัลบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ G2 Domestic Vouchers จากสายการบินไทยเวียตเจ็ท (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารวม 8,000.-

2 จันทรมาศ บู.

 

ลำดับที่ 3 - 4: รับรางวัลแพ็กเกจที่พักโรงแรมพัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช 1 คืน ห้อง Duluxe Room, D-Beach Tower พร้อมอาหารเช้า Breakfast สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารวม 8,400.-

3 บุญยานุช แก.

4 วิมาน วิ.

 

อันดับที่ 5 - 52: รับรางวัลบัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่า 500.- 

5 ภัทรนันท์ ไต.

6 วัชรี จั.

7 กฤติยา กอ.

8 ประสิทธิ์ แซ.

9 ยุทธนา ศา.

10 ปูริดา รั.

11 พชณากรณ์ ทั.

12 วีระ ทั.

13 พรทิพย์ หอ.

14 สมชาย ชั.

15 กรีฑาพล ศิ.

16 ณัฐพล งา.

17 นภัสกร พร.

18 หยก อด.

19 รจนา วี.

20 สมจิตร กิ.

21 อนงค์นาถ งา.

22 ศุภรัสมิ์ วั.

23 พงศธร จั.

24 วัชราภรณ์ สม.

25 จักรชลัช เอ.

26 สุกุลรัตน์ ตร.

27 ถิรวุฒิ วุ.

28 พิธิวัฒน์ ธร.

29 อรัญญา สม.

30 ลภัสรดา ชม.

31 ชนิดาภา ปั.

32 ญาณินท์ รั.

33 อดิเทพ ชั.

34 พัชรินทร์ ลิ.

35 พงศ์วิพัฒน์ แต.

36 Piyaporn Au.

37 จันทนา วิ.

38 พิชัย ปั.

39 ภูริชญ์ แจ.

40 อนุเทพ โก.

41 สิริณัฐชากร กา.

42 เกียรติศักดิ์ บุ.

43 สุนิสา วั.

44 ปวีณา ดร.

45 ธารณี พู.

4 6XiagLan.

47 แสนพงษ์ เศ.

48 ภูมิพัฒน์ สุ.

49 ณภัทร สุ.

50 กรองแก้ว ฟื.

51 Atid Pa.

52 พิมพรรณ ศร.