ประกาศผล Top Spender Summer Breeze in June
1 June 2022 - 24 June 2022

ประกาศผล SUMMER BREEZE

MONTHLY TOP SPENDERS

ยอดซื้อสูงสุด 1 ท่านแรก ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ยอดช้อประหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65

อันดับที่ 1 : รับทริปเรือยอร์ช Ocean Escape Yacht Charter Half Day Trip จำนวน 1 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 45,000.-*

  1. พิชัย   ปั.

เงื่อนไขการรับรางวัล:

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันตัวตน ที่ Inbox Facebook Fanpage Siam Premium Outlets Bangkok ภายในวันที่ 3 ก.ค. 65 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
  2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ดังนี้ มูลค่าของรางวัล 45,000 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท
  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเป็นเงินโอน ณ วันที่รับรางวัล เข้าชื่อบัญชี บจ.สยามพิวรรธน์ ไซม่อน ธนาคารกรุงไทย
  2. ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 65 – 31 ก.ค. 65 ที่จุด Information Center ประตู A โซน Luxury
  3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
  4. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

หลักฐานในการรับรางวัล:

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน แสดงหลักฐาน:

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
  3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล