ประกาศผล Top Spenders Summer Breeze in May
1 May 2022 - 31 May 2022

ประกาศผล SUMMER BREEZE

MONTHLY TOP SPENDERS

ยอดซื้อสูงสุด 9 ท่านแรก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ยอดช้อประหว่างวันที่ 1 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

อันดับที่ 1- 9 : รับบัตรกำนัลโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ สายการบินไทยเวียตเจ็ท จำนวน 9 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

มูลค่ารางวัลละ 8,000.-*

 1. พิชัย   ปั.
 2. ชิสา ปภ.
 3. วิริทธิ์พล โก.
 4. สุภาพร ก.
 5. ณพาภรณ์ โพ.
 6. Phorommin Sr.
 7. คุณนิธิ ภา.
 8. จิรารัตน์ พิ.
 9. เบญจลักษณ์ วั.

เงื่อนไขการรับรางวัล:

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันตัวตน ที่ Inbox Facebook Fanpage Siam Premium Outlets Bangkok ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ดังนี้ มูลค่าของรางวัล 8,000 บาท เป็นเงิน 400 บาท
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเป็นเงินโอน ณ วันที่รับรางวัล เข้าชื่อบัญชี บจ.สยามพิวรรธน์ ไซม่อน ธนาคารกรุงไทย
 2. ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 65 – 31 ก.ค. 65 ที่จุด Information Center ประตู A โซน Luxury
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 4. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

หลักฐานในการรับรางวัล:

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน แสดงหลักฐาน:

 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
 3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล