ประกาศผล 20 TOP SPENDERS HAPPINESS FESTIVAL

ประกาศผล TOP SPENDERS รายการ Happiness Festival
ยอดซื้อสูงสุด 20 ท่านแรก

• รางวัลที่ 1: รับแหวนเพชร Jubilee Diamond เพชรน้ำ 99 E Color มูลค่า 59,900.- (จำนวน 1 รางวัล)
• รางวัลที่ 2-10: รับแพ็กเกจที่พัก Siam@Siam Design Hotel Pattaya รางวัลละ 30,000.- รวมมูลค่า 270,000.- (จำนวน 9 รางวัล)
• รางวัลที่ 11-20: รับแพ็กเกจที่พัก Pattaya Discovery Beach Hotel รางวัลละ 8,400.- รวมมูลค่า 84,000.- (จำนวน 10 รางวัล)

หลักฐานในการรับรางวัล:
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน แสดงหลักฐาน:
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล:
1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ดังนี้ 
- มูลค่าของรางวัล 59,900 บาท เป็นเงิน 2,995 บาท 
- มูลค่าของรางวัล 30,000 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
- มูลค่าของรางวัล 8,400 บาท เป็นเงิน 420 บาท 
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล
3. ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65 ที่จุด Information Center ประตู A
4. รางวัลแพ็กเกจที่พัก เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุด้านหลังบัตรกำนัล
5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
6. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร