Amazing Thailand Grand Sale 2021
รับสิทธิพิเศษสุด Amazing เมื่อใช้จ่ายภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ

รูปแบบรายการ

รับสิทธิพิเศษสุด Amazing เมื่อใช้จ่ายภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ครบทุกๆ 2,000 บาท มีสิทธิ์ร่วมสะสมยอดซื้อเพื่อลุ้นรางวัลมูลค่ารวม กว่า 2,000,000 บาท ลูกค้าสามารถร่วมสะสมยอดใช้จ่ายได้ที่ Information Center ประตู A และช่องทาง Chat&Shop ผ่านทาง Line Official Account Siampremiumoutlets

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และตกลงยินยอมให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของการจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale
 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับจับสลากลุ้นรับรางวัลกับโครงการ Amazing Thailand Grand Sale
 3. ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับรางวัลและการจัดส่งข้อมูล

ข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ Amazing Thailand Grand Sale

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นเฉพาะการใช้จ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. จับรางวัลในวันที่ 20 กันยายน 2564
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง

กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่

15 กันยายน 2544

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

(Passport) มารับรางวัลด้วยตัวเองที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพซรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราซเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 หรือมีเอกสารมอบหมายผู้แทนมารับรางวัลแทน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 สำหรับ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท ที่ประสงค์จะให้ จัดส่งรางวัลไปให้ จะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตร

ประชาชน หรือ เอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) แก่ทางโครงการ ฯ และออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง

โดยจะจัดส่งเฉพาะภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

 1. ผู้โชคดี 1 ท่าน ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 2. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ท่านอื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 3. ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 25 กันยายน 2564 ทาง

- WEBSITE : www.amazingthailandgrandsale.com

- FACEBOOK : AMAZINGTHAILANDGRANDSALE2021

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด

      9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ของผู้โชคดีที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎกติกา และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะ

เวลาที่กำหนดไว้ โดยหากไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. จะทำการ

ตัดสิทธิ์และให้ผู้ที่เป็นสำรองลำดับที่ 1 ของรางวัลนั้นได้รับรางวัล

     10. พนักงาน บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมครอบครัวไม่มี

สิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 1. ระหว่างการจับรางวัล และการมอบรางวัล จะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ โครงการ ฯ มีสิทธิ์นำ

ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ตอบรับของรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ตาม

สบควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้โชคดี

 1. การตัดสินของโครงการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564