Privilege for true black card
VIP Lounge (One-day pass)

Privilege for True Black cardholder
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564


รูปแบบรายการ
สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร True Black เท่านั้น

ช้อปครบ 15,000 บาท  เพียงโชว์บัตร True Black รับสิทธิ์เข้า VIP Lounge พร้อมผู้ติดตามได้ 1 ท่าน จากัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ต่อวัน


เงื่อนไขแลกรับสิทธิให้ห้องพัก VIP Lounge
1.สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตร True Black เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาท รับสิทธิ์เข้า VIP Lounge

2. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชาระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลดทุกประเภทโดยต้องใช้จ่ายภายในวันเดียวกันเท่านั้น

3.ลูกค้ากดรับสิทธิ์ Redeem จาก Application True ID

4.ลูกค้านารหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้อง VIP Lounge เพื่อเข้าใช้บริการ

5.การเข้าใช้บริการ VIP LOUNGE จากัดผู้ติดตามสูงสุด 1 ท่าน

6.ไม่อนุญาตให้นาอาหารและเครื่องดื่มภายนอกเข้ามาบริเวณห้องรับรอง

7.ไม่อนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณห้องรับรอง

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1.การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทาหนังสือมอบอานาจเพื่อให้บุคคลอื่นมารับสิทธิ์แทนท่านเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

2.เอกสารที่นามาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กาหนด, บัตรประชาชน กรณีนาใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

3.สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกานัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจาจริงหรือการจ่ายมัดจาที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี

5.พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย /รางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ช้อปครบ (บาท) รับทันที จานวนของรางวัล 15,000 บาทเฉพาะผู้ถือบัตร True Black เพียงโชว์บัตร True Black รับสิทธิ์เข้า VIP Lounge พร้อมผู้ติดตามได้ 1 ท่าน จากัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ต่อวัน

1 May 21 - 31 Dec 21